A Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. által közvetlenül értékesített reklámfelületekre, reklámhordozóra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Partner és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, kivéve, ha az egyedi szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik.
A Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. által kiadott nyomtatott termékek és egyéb kiadványok (kiadványok), online termékek (weboldal) mindenkori hirdetési árai, mérettáblái, technikai paraméterei a www.mgkiado.hu internetes honlapon találhatóak meg.
Jelen ÁSZF a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. reklámtevékenységébe tartozó valamennyi szerződésének részét képezi – a szerződésben foglalt eltérő rendelkezés hiányában –, így a szerződés aláírásával a Partner részéről annak tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. 
A szerződésben, az ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekre, a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Grtv. (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény), az Fttv. (a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény), a Tpvt. (tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény), a Médiatörvények (2010. évi CIV. törvény) (Smtv.) és a 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.), valamint az Ekertv. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény), továbbá a gazdasági reklámok magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény rendelkezéseit, az egyes áruk, szolgáltatások reklámjára vonatkozóan speciális előírásokat tartalmazó egyéb jogszabályok, a Magyar Reklámetikai Kódex, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (médiahatóság) állásfoglalásaiból, határozataiból, iránymutatásaiból megismerhető gyakorlatát kell alkalmazni.

I. Fogalmak

Szolgáltató: Aki a reklám közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel, reklámhordozóval) rendelkezik, ezekkel a reklámot közzéteszi, megismerteti [pl. időszaki lap kiadója, online médium üzemeltetője (tartalomszolgáltató), indoor hirdetési hálózat működtetője] – együtt: reklám közzétevője – és/vagy aki a reklámfelületet értékesíti, jelen esetben a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft.
Médium/Média: A Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. által kiadott nyomtatott termékek és egyéb kiadványok (kiadványok), online termékek (weboldal). 
Partner: Akinek érdekében a kölcsönös szolgáltatások nyújtására irányuló megállapodás keretében a reklám közzétételre kerül, illetve, aki a saját érdekében a reklám közzétételét a Szolgáltatótól megrendeli – Reklámozó – (ideértve a Reklámozó megbízásából eljáró ügynökséget és reklámszolgáltatót).
Kereskedelmi közlemény: Olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése és a termékmegjelenítés.
Termékmegjelenítés: A kereskedelmi közlemény bármely olyan formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz oly módon, hogy az – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében – egy műsorszámban jelenik meg.
Reklám (gazdasági reklám/hirdetés): Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód (fóliázás, behúzás, beragasztás stb.) (a továbbiakban együttesen: reklámfelület), amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (együtt: áru) értékesítését, más módon történő igénybevételét vagy a Reklámozó által kívánt más hatás elérését segíti elő, vagy e céllal összefüggésben a Reklámozó nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző ismertségének növelését mozdítja elő. A reklámokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelően alkalmazandóak az elektronikus hirdetésekre is.
Nyomtatott/print reklám: A Szolgáltató által kiadott nyomtatott Médiumban közzétett reklám.
Online reklám: A Szolgáltató által üzemeltetett online termékeken (weboldal) közzétett reklám.
A jelen ÁSZF alkalmazásában, amennyiben külön nem jelöli meg az adott megjelenítési formát, a „Reklám” szó használatakor, valamennyi megjelenítési formát érteni kell.
Reklámstatisztika: A reklámok megjelenés- és kattintásszámát kreatívonként és megjelenési helyenként a Reklám közzétevője AD-szerverén rögzítő napi statisztika, amelyet a Reklám közzétevője az egyedi szerződésben meghatározott feltételek mellett bocsát a megrendelő rendelkezésére. Az egyedi szerződésben vállalt látogatottsági mutatók teljesítése méréséül, ha a Felek másképpen nem állapodnak meg, a Reklám közzétevőjének az online statisztikája az irányadó.
Támogatás (szponzoráció): Olyan hozzájárulás, amelyet valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújt a Szolgáltató(k) vagy médiatartalmak finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítse saját vagy más nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit.
Politikai reklám: Hirdetési ár fejében közzétett, valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, fizetett politikai hirdetésként megjelenő közlés.
net-net ár: A reklám felárakkal növelt, kedvezményekkel és ügynökségi jutalékkal csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ára.

II. A megrendelés és a reklámszerződés

1. Szolgáltató a Reklám megrendelését csak írásban (levél, fax, e-mail) – az erre szolgáló megrendelőn vagy a Partner által írt megrendelés alapján – fogadja el.
2. A megrendelésben a Partnernek meg kell neveznie:
– Partner  teljes  nevét,  székhelyét  (a  cégnyilvántartásban  szereplő  adatokkal egyezően), levelezési, illetve számlázási címét.
– Partner   adószámát    (a    cégnyilvántartásban    szereplő    adattal    egyezően), bankszámlaszámát, fizetési határidőt.
– Partner telefon- és faxszámait.
– A kölcsönös szolgáltatások nyújtására irányuló megállapodás (barterszerződés) keltét.
– A Partner kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét (címét és telefonszámát munkanapokon).
– Partner ügyfelének megnevezését (ha a megrendelő reklámügynökség, illetve a Partner más személy megbízásából jár el). Amennyiben a megrendelést reklámügynökség vagy más megbízott adja, Szolgáltató jogosult saját maga meggyőződni az ilyen megrendelés valódiságáról.
– A Reklám tárgyát (témáját).
– A választott média/médiumok
– Szolgáltató által a barterszerződésben szükségesnek minősített további adatokat.
– A külföldiek és a belföldi székhellyel vagy adószámmal nem rendelkező Partnerek szintén kötelesek vállalkozásuk, illetve székhelyük vagy lakóhelyük azonosítható megnevezésére. Európai uniós adóalany esetén a közösségi adószámát is meg kell nevezni.
3. Nyomtatott és online felületek esetében a Partnernek – a 2. pontban foglaltakon túlmenően – megrendelésén fel kell tüntetnie a következő információkat is:
– megjelenés(ek) egyeztetett időpontját,
– megjelenés darabszámát,
– megjelenés méreteit,
– megjelenés helyeit,
– egyéb, megjelenéssel kapcsolatos igényeket.
4. Amennyiben a Partner a fenti (2-3. pontok) adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy Szolgáltató jogosult a megrendelést  visszautasítani, illetve a létrejött barterszerződést azonnali hatállyal felmondani.
5. Partner tudomásul veszi, hogy a Reklámozó adatait a Szolgáltató a reklám közzétételétől számított öt éven keresztül köteles nyilvántartani, és azokról a jogszabályban feljogosított szervezeteknek felvilágosítást adni.
6. Az egyedi reklámszerződés azzal jön létre, hogy Szolgáltató a Partner megrendelését, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll, írásban (futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján), 3 munkanapon belül, a megrendeléssel megegyező tartalommal visszaigazolja. A reklám közzétételére csak a szerződés létrejötte után kerülhet sor. A reklámszerződés a visszaigazolás napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel.
7. Nyomtatott felületek esetében a megrendelésnek legkésőbb az első közzététel előtt 15 munkanappal meg kell érkeznie a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató a késedelmes megrendelésekben szereplő hirdetések megjelentetéséért nem vállal felelősséget. A Szabad Föld c. hetilap esetén a megrendelésnek legkésőbb az első közzététel előtt 8 munkanappal meg kell érkeznie a Szolgáltatóhoz.
8. Nyomtatott felületek esetében, amennyiben a Partner konkrét időpontot nem jelöl meg hirdetési megrendelőjében, abban az esetben Szolgáltató megjelöli a legközelebbi lehetséges megjelenés időpontját, és az aláírt megrendelőt így visszaküldi. Amennyiben ezzel kapcsolatban a Szolgáltatóhoz két napon belül a Partnertő l írásbeli véleményeltérés nem érkezik, Szolgáltató úgy tekinti, hogy a megrendelt és visszaigazolt hirdetés megjelenéséről szóló szerződés a megrendelés, valamint a jelen általános szerződési feltételek és a Szolgáltató hatályos tarifatáblázata alapján létrejött. A mindkét fél által aláírásra nem került megrendelések teljesítéséért a Szolgáltató nem felel.
9. Nyomtatott felületek esetében, ha a megrendelésben szereplő konkrét reklámhelyek bármely okból nem biztosíthatók, a Szolgáltató írásban új időpont(ok)ra vagy reklámhelyekre tesz javaslatot, amelynek elfogadásáról a Partnernek írásban kell nyilatkoznia. Ha az új hirdetési helyet illetően nem jön létre megállapodás, a Szolgáltató a megrendelést törli.
 

III. A reklámanyag átadása

1. Reklámanyag átadása nyomtatott felületek esetén:
1.1. A Partner köteles a közzétételhez szükséges, megfelelő anyagokat (továbbiakban hirdetési anyag) az előre megadott határidőig (a visszaigazolásban megadott határidőig) a Szolgáltató által megadott címre hiánytalanul eljuttatni.
1.2. Nyomdakész hirdetési anyagnak minősül az elektronikus formában, PDF (kompozit CMYK, press quality), TIFF (min. 300 dpi, CMYK), JPG (min. 300 dpi, CMYK) fájlformátumban, CD-ROM-on leadott vagy e-mailen elküldött hirdetési anyag. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a kis betűfokozatú (8 pont alatti) színes vagy negatív szövegek, továbbá a fekete pozitív és negatív szövegek CMYK színösszetétel esetén a papírminőség és a rotációs technológia miatt pontatlanok lehetnek. Ugyancsak felhívja Szolgáltató a Partner figyelmét, hogy a reklámanyagokról készült lenyomat (cromalin vagy proof) minősége lényegesen jobb az újságnyomó papíron megjelentethető minőségnél.
1.3. A Partner felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott hirdetési anyag rossz minőségéből vagy hiányából fakad.
1.4. A Szolgáltató a Partner megbízása alapján elkészíti a hirdetések megjelentetéséhez szükséges nyomdai előkészítést.
1.5. Az e pontban meghatározottól eltérően leadott hirdetési anyagok esetén a Szolgáltató technikai költséget számít fel, továbbá a hirdetések elkészítésekor végzett munkák költségét is a Szolgáltató a Partner felé külön felszámítja. (Ennek összegét az átvételt követően, még a nyomdába adás előtt közli a Partnerrel.)
1.6. A megrendelt hirdetés anyagának határidőn túli leadása esetén a megjelenés, illetve az előzetes megállapodás szerinti elhelyezés nem garantált, a teljes hirdetési díjat azonban a Szolgáltató felszámítja.
1.7. Amennyiben a hirdetés közzététele a Partner érdekkörében felmerült okból (pl. a reklámanyag késedelmes, hibás vagy hiányos leadása, az egyéb szükséges nyilatkozatok  hiánya) marad el, a Szolgáltató a visszaküldött megrendelésben szereplő összeget leszámlázza, azok a szerződés alapján igénybe vett felületnek minősülnek. 
1.8. Folyamatos megrendelés esetén, amennyiben a Partner a leadási határidőig nem jelzi, hogy változtatni kíván a közlendő hirdetésen, a Szolgáltató automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést ismétli meg.
2. Reklámanyag átadása online display felületek esetén:
2.1. A Partner köteles a megrendelését a kampány indítása előtt minimum 5 munkanappal leadni, a közzétételhez szükséges, megfelelő anyagokat pedig JPG, GIF vagy HTML 5 fájlformátumban eljuttatni Szolgáltatónak a kampány indítása előtt minimum 3 munkanappal, e-mailben.
2.2. Partner tudomásul veszi, hogy toplayer HTML 5 kreatívok esetében a kreatívon el kell, hogy helyezzen működő „X” bezáró gombot, illetve úgy kell a kreatívot megszerkesztenie, hogy az animáció utolsó frame-je zárja be a kreatívot. Hangos kreatív esetén a kreatívon hangkikapcsoló gombot kell elhelyeznie Partnernek, melynek alapállapota alapértelmezetten „kikapcsolt” kell legyen.
2.3. Partner tudomásul veszi, hogy a display banner vagy a toplayer mérete maximum 60 kByte lehet.
3. Reklámanyag átadása online PR-cikk esetén:
3.1. Partner tudomásul veszi, hogy PR-cikkhez szükséges képeket JPG fájlformátumban, 800x600 pixeles méretben, 72 dpi-s felbontásban, maximálisan 300-400 Byte-os méretben és képaláírással ellátva kell biztosítania Szolgáltató részére.
3.2. Partner tudomásul veszi, hogy a felhasználó a nyitó oldalon elhelyezett 300x250-es bannerre kattintva éri el a cikket.
3.3. Partner tudomásul veszi, hogy a PR-cikk leadje maximum 200 karakter, a cikk pedig maximum 800-1000 karakter lehet

IV. A megrendelt, illetve elkészített reklámok lemondása, módosítása

A. Lemondás szerződés esetén:
1. Partner tudomásul veszi, hogy a már visszaigazolt megrendelésnek a megjelenés időpontjára vonatkozó lemondási, módosítási igények teljesítésére a Szolgáltató nem köteles, az kizárólag a Szolgáltató döntésétől függ. 
2. Lemondás és módosítás csak írásban (telefaxon vagy ajánlott, illetve elektronikus levélben) történhet, melynek tudomásulvételét Szolgáltató minden esetben írásban visszaigazolja.                 
3. Azon módosításokat, illetve lemondásokat, amelyek nem kerültek visszaigazolásra és a Partner nem rendelkezik a szerver, fax, illetve postai visszaigazolással, el nem fogadottnak kell tekinteni, és az ebből fakadó károk a Partnert terhelik.
4. A módosítás végrehajtásának díjtételeit, amennyiben azt a hirdetési árak nem tartalmazzák, az egyedi szerződésben határozza meg a Szolgáltató, ennek hiányában a módosítási igény közlésekor állapodik meg a Partnerrel.                             
5. A jelen fejezetben meghatározott esetben a Szolgáltatót semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.
B. Lemondás egyedi reklámszerződés esetén
1. Partner tudomásul veszi, hogy a lemondási és módosítási határidő a Reklámot tartalmazó adott Médium megjelenési és teljesítési időpontjától függ, ezért lehetséges, hogy a visszaigazolás után már nem élhet ezen jogával, mert arra a lemondási határidőt követően kerül sor. 
2. A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen a lemondásról szóló értesítés 
Szolgáltatóhoz megérkezett.
3. Lemondás és módosítás csak írásban (telefaxon vagy ajánlott, illetve elektronikus levélben) történhet, melynek tudomásulvételét Szolgáltató minden esetben írásban visszaigazolja. Az esetleges reklamáció alapja a visszaigazolás.
4. Azon módosításokat, illetve lemondásokat, amelyek nem kerültek visszaigazolásra és a Partner nem rendelkezik a szerver, fax, illetve postai visszaigazolással, el nem fogadottnak kell tekinteni, és az ebből fakadó károk a Partnert terhelik.
5. Az értesítések megtörténtét és időpontját illető vita esetén a jelen ÁSZF kézbesítésre vonatkozó szabályai az irányadók.
6. A lemondási és módosítási határidő elteltét követően a megjelenés időpontjára vonatkozó lemondási, módosítási igények teljesítésére a Szolgáltató nem köteles, az kizárólag a Szolgáltató döntésétől függ.
7. A módosítás végrehajtásának díjtételeit, amennyiben azt a hirdetési árak nem tartalmazzák, az egyedi szerződésben határozza meg a Szolgáltató, ennek hiányában a módosítási igény közlésekor állapodik meg a Partnerrel.
8. Ha a módosítás már nem kivitelezhető, illetve a lemondás már nem fogadható el – amennyiben a Felek egyedi szerződése másként nem rendelkezik –, a Szolgáltató a Reklámot az eredeti megrendelés szerinti időpontban és tartalommal teszi közzé vagy – lemondás esetén – nem teszi közzé.
9. A jelen fejezetben meghatározott bármelyik esetben a Szolgáltatót semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.
10. Lemondás nyomtatott felületek esetén: 
10.1. Partner a visszaigazolt megrendeléseket csak írásban, a 10.2. pontban foglalt kötbér megfizetése mellett mondhatja le.
10.2. A Vidék íze c. magazin és kiadványai, a Diéta és Fitnesz c. magazin és kiadványai esetén, valamint, ha a lemondás a közzétételt megelőzően

– 20 munkanapon túl érkezik, a lemondás térítésmentes,
– 20 munkanapon belül érkezik, a kötbér és költség az árjegyzéki ár 25%-a,
– 15 munkanapon belül érkezik, a kötbér és költség az árjegyzéki ár 50%-a,
– 10 munkanapon belül érkezik, a kötbér és költség az árjegyzéki ár 100%-a.
A Szabad Föld c. hetilap esetén, ha a lemondás a közzétételt megelőzően

– 15 munkanapon túl érkezik, a lemondás térítésmentes,
– 15 munkanapon belül érkezik, a kötbér és költség az árjegyzéki ár 25%-a,
– 7 munkanapon belül érkezik, a kötbér és költség az árjegyzéki ár 50%-a,
– 4 munkanapon belül érkezik, a kötbér és költség az árjegyzéki ár 100%-a.
10.3. A kötbér és költségfizetés szempontjából a lemondás napja az a nap, amikor az írásbeli lemondást a Szolgáltató kézhez veszi.
10.4. A Partner nem jogosult arra, hogy az általa igénybe nem vett hirdetési felületet másnak átengedje. 
11. Lemondás online felület esetén:
11.1. Megrendelő jogosult a megrendelt Reklámot a Szolgáltató visszaigazolásában megjelölt időpontig, minden jogkövetkezmény nélkül lemondani (elállni a szerződéstől), vagy a megjelenés időpontját módosítani.
11.2. A módosítási igény elfogadása kizárólag a Szolgáltató döntésétől függ.
11.3. Amennyiben a lemondás a megjelölt időpontot követően történik, úgy a megrendelés szerinti net-net ár 100%-ának megfelelő összegű bánatpénz megfizetésére köteles a Megrendelő.

V. A megrendelés, illetve a reklám visszautasításának joga

1. A Szolgáltató kizárólagos joga annak megítélése, hogy egy Reklám nem tehető közzé, akár egy vagy több miatt az alábbi okból/okokból: 
– Jogszabályba és/vagy a jelen ÁSZF vagy a Felek egyedi szerződése bármely pontjába ütközik, és/vagy sérti a Magyar  Reklámetikai Kódex normáit; a médiahatóság vagy más illetékes hatóság által – akár hivatalosan, akár informálisan – kifogásolt.
– A Szolgáltató saját közlésének megtévesztő látszatát keltő.
– A Médium, illetőleg a Szolgáltató arculatával, szellemiségével nem egyeztethető össze.
– A Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit bármilyen módon sérti.
– Technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető.
2. Fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már megkötött egyedi szerződés(eke)t azonnali hatállyal felmondani, a közzétételt megtagadni, még abban az esetben is, ha azokat korábban visszaigazolta. Minderről azonban a hirdetési anyag megismerését követően haladéktalanul, nyomtatott és online reklám esetén legkésőbb 5 napon belül írásban vagy hangrögzítéssel  telefonon köteles értesíteni Partnert, mely értesítésben köteles röviden közölni a megtagadás okát is.
3. Az előzetes minőségvizsgálati vagy meg felelősségtanúsítási kötelezettség alá eső termékekre vonatkozó Reklám csak akkor tehető közzé, ha a Partner – harmadik személy érekében megrendelt reklám esetén a Reklámozó nyilatkozatát szolgáltatva – nyilatkozatot tesz arról, hogy a reklámozandó termék előzetes minőségvizsgálati vagy meg felelősségtanúsítási kötelezettség alá esik-e, a vizsgálatot elvégezték-e és az alapján a termék forgalomba hozható-e, vagy arról, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.
4. Partner kötelezi magát arra, hogy az erről szóló nyilatkozatot a Megrendeléssel egyidejűleg, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolását követő munkanapon megteszi.
A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Reklámot, amíg a Partner nem tesz eleget nyilatkozattételi – nyilatkozatszolgáltatási – kötelezettségének, illetve jogosult a határidő után a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
5. Ha a Partner vitatja a Szolgáltató azon álláspontját, amely szerint a Reklám valamely vonatkozó jogszabály, a Magyar Reklámetikai Kódex, illetékes hatóság rendelkezéseibe, álláspontjába ütközik, és Partner a Reklám megjelentetéséhez ragaszkodik, a Szolgáltató kikérheti az Önszabályozó Reklámtestület állásfoglalását. Ha a Reklám szövegének vitás része a vállalkozás neve, megjelölése, illetve árujelző (ideértve a védjegyet és földrajzi árujelzőt), úgy Szolgáltató bármikor követelheti az erre vonatkozó okirat (pl. védjegyokirat) bemutatását.
6. Ha az azonnali hatályú felmondásra, a fenti okok bármelyike miatt, így különösen, de nem kizárólag, a Partner nyilatkozattételi, nyilatkozatszolgáltatási kötelezettségének az elmulasztása, kért információ szolgáltatásának az elmulasztása, a Reklám jogszabályba vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe ütközése miatt kerül sor, és az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülményre a reklámszerződés megkötését követően derül fény, úgy a Reklámozó köteles a Szolgáltatónak a Reklám teljes net-net árának megfelelő összegű kötbért fizetni . 
7. A jelen ÁSZF-ben meghatározott kötbér alapja minden esetben a Reklám net-net ára. A Szolgáltató levélben terheli a kötbért a Partnerre 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel.
8. A jelen fejezetben meghatározott bármelyik esetben a Szolgáltatót semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.
9. A megtagadás közlésével a Szolgáltató és Partner között az adott reklámra vonatkozó szerződés azonnali hatállyal felmondásra került, szerződés esetén pedig felek  kötelezettséget vállalnak az egész barterszerződésük felülvizsgálatára is.
10. Amennyiben Partner és Mezőgazda Lap-és Könyvkiadó Kft. a reklám közzétételére barter szerződést kötött (azaz Mezőgazda Lap-és Könyvkiadó Kft. a reklám megjelentetéséért cserébe médiafelületet vagy más – nem pénzbeli – szolgáltatást kap), úgy Mezőgazda Lap-és Könyvkiadó Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen reklám megjelentetését – akár annak Partner általi visszaigazolása után is – más Partner reklámja javára lemondja, feltéve, hogy utóbbi partner ellenszolgáltatása pénzbeli (fizetős reklám). A Partner tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben kárigényt ebben az esetben nem érvényesíthet.

VI. A Reklám közzététele

1. A Partner tudomásul  veszi,  hogy  Reklámjaiban  (ideértve  a  behúzó,  befűzött anyagként elhelyezésre kerülő anyagokat is) nem használhatja fel a Szolgáltató, a Médium emblémáját, betűtípusát, tördelését és a Reklám nem keltheti a közönségben azt a látszatot, mintha az adott médium szerkesztősége által készített anyag lenne, kivéve, ha a Felek kifejezetten ebben állapodtak meg.
2. A Partnernek a Reklám szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok, irányelvek, etikai előírások rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie. A Szolgáltató a Reklám szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Partnerrel való egyeztetés nélkül is  elvégezheti. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Reklám szövegében – értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból – érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Partnerrel egyeztetve kell elvégezni. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a fentiek szerinti javításokat nem végzi el, és a Reklám a Partner által átadott szöveggel kerül közzétételre.
3. Ha a megfelelő időben leadott Reklám a Partneren kívülálló okból nem jelenik meg, a Partner jogosult a Reklámot azonos Médiumban, azonos terjedelemben, idősávban, számban megjelentetni.
4. Amennyiben a Partner nem kér – egyedileg pontosan meghatározott – elhelyezést, úgy a Reklám elhelyezését a Szolgáltató határozza meg.
5. Nyomtatott felület esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi megfontolásokból a hirdetések elhelyezésén változtasson. Erről még a megjelenés előtt tájékoztatja a Partnert.6. A Partner tudomásul veszi, hogy a Reklám vizuális és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat.
7. Ugyanazon Reklámozó különböző termékeinek egyazon hirdetési oldalon, indoor felület esetén egy helyiségben és/vagy épületben való elhelyezése nem kizárható vagy kifogásolható. A Reklám elhelyezésére vonatkozó egyedileg meghatározott igényt a Médium struktúrájától és az igények számától függően fogad el Szolgáltató. Az egyedi elhelyezést Szolgáltató egyedi felár ellenében vállalja.
8. Amennyiben az egyeztetés ellenére a reklám nem a kért helyen jelenik meg, a megállapodásban megjelölt egyedileg meghatározott helyért számított felárat Szolgáltató nem érvényesíti, azonban a Szolgáltatóval szemben kárigény emiatt nem érvényesíthető.
9. PR-cikk úgy tehető közzé, hogy annak reklám jellege a fogyasztó számára egyértelmű legyen. A Szolgáltató a reklámjelleg egyértelművé tétele céljából a PR-cikket erre utaló módon – hirdetés, PR-cikk – megjelöli. Amennyiben a megjelenítendő  PR-cikket, anyagot a Reklámozó bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, a fenti módon köteles a megjelölésre. A PR-cikk nem álcázhatja annak valódi természetét. A PR-cikkben foglalt információ szabatos, kiegyensúlyozott, valós, tárgyilagos és elegendően teljes kell, hogy legyen ahhoz, hogy a fogyasztó meg tudja alkotni saját véleményét a reklámozott áruról. Az információ nem lehet félrevezető azáltal, hogy túlzottan kihangsúlyoz vagy elhallgat tényeket.
10. Szponzorálás esetén a szponzor nevét, illetve az általa megnevezni kért megjelölést úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a szponzorálás tényéről a Szolgáltató minden fogyasztója tudomást szerezzen.
11. A Reklámokon, a vonatkozó jogszabályokban előírt tájékoztató szövegeket az előírt formában, terjedelemben és méretben a Szolgáltató minden esetben feltünteti, az ehhez szükséges adatokat a Partner szolgáltatni köteles.
12. Online hirdetés esetén Szolgáltató vállalja, hogy azonos oldalon, a Partner által írásban megjelölt konkurens reklámozó Reklámját nem közli.
13. A Szolgáltató a Partnertől átvett kéziratos, illetve nyomdakész anyagot, PR-cikket, online hirdetés anyagát (együtt: hirdetési kézirat) csak a Partner kifejezett írásbeli kívánságára és költségére és csak az utolsó megjelenés dátumától számított három hónapon belül küldi vissza. Ezen anyagok megőrzésére a Szolgáltató a Partner felé semmilyen kötelezettséget nem vállal. Partner a reklámszerződés létrejöttével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a hirdetési kéziratban szereplő szerzői alkotásokat, mint reklámcélú műveket, Szolgáltató – Partner érdekében, korlátlan alkalommal – Médiáiban korlátlan alkalommal közzétegye, adathordozóin tárolja. Partner arra is feljogosítja Szolgáltatót, hogy az itt említett felhasználás kiterjedjen az adott Médium (reklámhordozó) reklámozására, a hirdetési szolgáltatás reklámozásához szükséges mértékben.

VII. A Reklám ellenértéke (díjak), fizetési feltételek

1. Szolgáltató az egyes Médiumokra árlistát – hirdetési árakat – alkalmaz. Az árjegyzékekben feltüntetett árak az áfát nem tartalmazzák, így a szolgáltatást a számlázás időpontjában terhelő áfa a számlában felszámításra kerül.
2. Barterszerződés esetén Szolgáltató a Partner felé a számlákat az egyedi barterszerződés rendelkezéseinek megfelelően állítja ki.   
3. Egyedi reklámmegrendelés esetén Szolgáltató a Reklámozó felé a számlákat – eltérő rendelkezése hiányában – az alábbi módon állítja ki:
3 .1. A nyomtatott sajtóban megrendelt hirdetések után, a megjelenés teljesítési napjával (azaz a tényleges teljesítés napjával), az általános szabályok szerint történik a számlakiállítás. A kiállítástól számított 8 naptári napon belül köteles a Reklámozó kiegyenlíteni.
3 .2. Online hirdetések esetében az elszámolás a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa) 58. §-a szerint, kampányonként külön számlában, legalább havonta a hó utolsó napjával, tört hónap esetén az utolsó megjelenés napjával történik, a mindenkori felhasználás alapján. A kiállítástól számított 8 naptári napon belül köteles a Reklámozó kiegyenlíteni.
4. A Szolgáltató nyomtatott kiadványai esetében a számlához támpéldányt mellékel.
5. Késedelmes fizetés esetén a Partner a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató felhívására sem teljesíti fizetési vagy számlaadási kötelezettségét, a Szolgáltatók bármelyike jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a Megrendelővel fennálló bármely, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződését azonnali hatállyal felmondani, vagy az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, vagy az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, vagy előrefizetést kikötni. Szolgáltatók bármelyike jogosult számlakövetelését bármikor érvényesíteni.

VIII. Felelősség a Reklámért

1. Partner szavatol azért, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes vagy bármilyen jogi formában létező személy jogait (így különösen, de nem kizárólag a szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogokat), nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba, nem sérti az Smtv., illetve az Mttv. rendelkezéseit, illetőleg megfelel az egyes termékek, szolgáltatások reklámozásának feltételeire vonatkozó speciális jogszabályi előírásoknak.
2. Partner tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális és akusztikus megjelenítéséért, a Reklámban közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Reklám által történő megsértéséért kizárólag a Partnert terheli felelősség.
3. A felek szintén kifejezetten nevesítik, hogy kizárólag a Partner tartozik felelősséggel a versenytársakkal vagy más személyekkel szemben azért, hogy a Reklámban szereplő árura vagy szolgáltatásra vonatkozó állítás helytálló.
4. A  Partner korlátlan felelősséget vállal a megrendeléskor általa közölt adatok, bemutatott okiratok, az áru meg felelőségi nyilatkozata tartalmának a valódiságáért.
5. A Partner szavatol azért, hogy a reklámanyag felhasználását harmadik személy joga nem korlátozza, illetve a hirdetésben szereplő művek felhasználásáról a szerzőkkel megállapodott. A Szolgáltatót ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. Az ezzel kapcsolatos igényekért kizárólag a Partner köteles helytállni.
6. A Szolgáltató a részére átadott reklámanyagot szerzői és médiajogi, sajtó-, illetve reklámetikai szempontból nem ellenőrzi, az ebből keletkező bármilyen kár, bírság, polgári jogi igény Partnert terheli.
7. Partner a jelen ÁSZF elfogadásával (a bartermegállapodás aláírásával) kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi, továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal kapcsolatban a Szolgáltatóra kiszabott bírságok (így különösen a médiahatóság, Fogyasztóvédelmi Hatóság, Versenyhivatal által kiszabott bírságok) és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.
8. A Partner szavatol azért, hogy a Reklámban szereplő minőségvizsgálati vagy meg felelőségtanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték, és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.
9. A Partner szavatol azért, hogy a gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre vonatkozó reklám nem ütközik a vonatkozó jogszabályba, a termék nem vényköteles, nincsen azonos nevű vényköteles termék forgalomban, nem tartalmaz a vonatkozó jogszabályban meghatározott kábítószert vagy pszichotrop anyagot, ára nem támogatott, Magyarországon forgalomba hozható, rendelkezik érvényes forgalombahozatali engedéllyel, valamint, hogy amennyiben a reklám(ok) különleges táplálkozási célú élelmiszerre, testtömegcsökkentés céljára készült csökkentett energiatartalmú élelmiszerre, étrend-kiegészítőre vonatkoznak, úgy a reklámozott termék és az átadásra kerülő kézirat megfelel e termékek reklámozására vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
10. A felek szintén kifejezetten nevesítik, hogy  a  gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek az egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat megfogalmazó 14–22. §-ában lefektetett rendelkezések megsértése esetén a Szolgáltató semmiféle felelősséggel nem tartozik.
11. A megjelent Reklámért a Reklámozó a Reklám közzétevőjével egyetemlegesen felel a Grtv.-ben és az Fttv.-ben meghatározott kivételekkel.
12. Az Ekertv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Reklámozó mint elektronikus hirdető és a Szolgáltató mint az elektronikus hirdetés közzétevője is felel az elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásáért.
13. A Partner ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól a Grtv. és Fttv. szerint a reklámszolgáltatóval és a Reklám közzétevőjével egyetemlegesen fennálló felelősségéből és az Ekertv. szerint az elektronikus hirdetési szolgáltatóval és az elektronikus hirdetés közzétevőjével együtt fennálló felelősségéből, továbbá a Szolgáltatónak az Smtv. és Mttv. alapján fennálló felelősségéből származó mindazon szankciót, kártérítést és költséget, továbbá megtérít minden ezekkel kapcsolatos kárt, amit a hivatkozott törvények és jelen ÁSZF Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.
14. Partnernek fenti megtérítési kötelezettsége kiterjed arra is, hogy a Szolgáltatónál egy ilyen igénnyel kapcsolatosan kényszerűen felmerülő költségeket (pl. külső jogi tanácsadók díja) megelőlegezze.
15. Partner köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az igénnyel fellépő személy kizárólag a Partnerrel szemben érvényesítse igényét.
16. Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Partner köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, a Partnernek a Szolgáltatóval szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.
17. A Partner kizárólagosan felel az általa közölt adatok és minőségtanúsítás-nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grtv.-ben meghatározott kivételekkel.
18. Partner az eljáró hatóság felhívására a Reklám részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a Partner nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. Partner az ezen jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi kár megtérítésére köteles.
19. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozva a Reklám közzétételének felfüggesztését kéri, a Szolgáltató haladéktalanul egyeztetést kísérel meg a felek között. Ennek eredménytelensége esetén a harmadik személy – választása szerint – etikai vagy jogi eljárást kezdeményezhet, amelynek befejeződéséig a reklám közzétételét a Szolgáltató felfüggesztheti.

IX. Szolgáltató hibás teljesítéséért, okozott károkért való felelőssége

1. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Reklám a Szolgáltató hibájából tévesen, hibásan vagy nem a megrendelt időpontban, médiumban jelenik meg vagy nem jelenik meg, úgy kérheti a Reklám megismétlését, közzétételét. Ezen túlmenően Szolgáltató a reklámok megjelentetésével kapcsolatban anyagi felelősséget nem vállal.
2. A Partner tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltatóval szemben kárigény, a fentiek szerint, csak a Reklám ára mértékéig érvényesíthető és kizárólag a hiba mértékével arányosan.
3. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra, azok a fentiek szerinti reparációjára korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket, illetve a nem vagyoni kárt is.
4. A Partner tudomásul veszi, hogy a hirdetési árakban, illetve az egyedi szerződésekben meghatározott reklámárak az ÁSZF-ben meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva.
5. A Partner mindennemű reklamációt, kárigényt a Reklám első megjelenését, sugárzását követő 5 (öt) naptári napon, mint jogvesztő határidőn belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni, amely határidő után bejelentett hibákért, károkért a Szolgáltató nem felel.
6. Ha a Partner által számítógépes adathordozón leadott anyagban meglévő hibák Szolgáltatónak történt átküldésekor nem voltak vagy csak aránytalan nehézséggel lettek volna felismerhetők, és emiatt a Reklám hibásan jelenik meg, Szolgáltató a hibás teljesítésért nem felel.
7. A Szolgáltató a Reklám leadását követő változtatásból eredő hibáért csak akkor felelős, ha a Reklámozóval előzetesen nem közölte írásban, hogy a kért változtatás nem teljesíthető. A Szolgáltató az anyagleadási határidőt követően leadott és esetlegesen teljesített módosításokkal kapcsolatos felelősségét kizárja.
8. Minden egyéb, a Szolgáltató vagy a nyomda (illetve egyéb médium előállítója) terhére róható súlyos teljesítési hiba esetén, a Partner a Reklám ismételt, kifogástalan megjelenését kérheti Szolgáltatótól . 
9. Vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített Reklám közzétételéért a Szolgáltató semmiféle kárigényt nem fogad el. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.
10. Speciális szabályok nyomtatott felület esetén a hiba mértékének meghatározása véletlenszerű kiválasztás és megvizsgálás alapján történik.
10.2. A Szolgáltató felelőssége kizárt és a Partner felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.
10.3. A nyomdai megjelenítés során megfelelő eredeti anyagok esetén is előfordulhatnak kismértékű szín- és tónusbeli eltérések, amelyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek. Az esetlegesen bekövetkező esztétikai, szöveg és/vagy színhibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, és ebben az esetben a Reklámozó hibás teljesítésre hivatkozva díjcsökkentés iránti igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.
10.4. A vitás esetekben a nyomdai szabványok határainak túllépését a Partner köteles bizonyítani.

X. Vegyes rendelkezések

1. A kézbesítés szabályai
1.1. A Szolgáltató a Partner részére szóló visszaigazolásokat, ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okiratokat arra a címre küldi, amelyet Partner megadott a megrendelőben, szerződésben. Ilyen cím hiányában Szolgáltató a Partner székhelyére, illetve postacímére küldi az értesítéseket.
1.2. A Szolgáltató a Partner részére küldendő értesítéseket csak abban az esetben postázza ajánlott levélben, illetve tértivevénnyel, ha ezt Partner kifejezetten kéri.
1.3. Az ellenkező bizonyításáig a szerződő felek a Szolgáltató postakönyvét, fax-, szerver-visszaigazolását fogadják el hitelesnek mind a kimenő, mind a beérkező értesítésekkel kapcsolatban.
1.4. A Szolgáltató részére küldendő értesítéseket – hacsak Szolgáltató kifejezetten mást nem határoz meg – a Szolgáltató céges levélpapírjain feltüntetett címre kell megküldeni.
1.5. A Szolgáltató valamely, a Partner által teljesítendő értesítési kötelezettséget olyan nappal tekint teljesítettnek, amilyen dátummal az értesítés kézhezvételéről szóló bejegyzés Szolgáltató postakönyvében szerepel, kivéve az olyan értesítéseket, amelyeket Partner tértivevénnyel vagy ajánlott levélben küld meg, mely esetekben a kézhezvétel időpontja az a nap, amikor  Szolgáltató a tértivevényt aláírta, illetve az ajánlott küldeményt a posta képviselőjétől átvette. Ha a postai kézbesítés sikertelen, a feladást követő 5. napon a levélpostai küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevénnyel feladott küldemény „nem kereste”, „nem vette át”, „címzett ismeretlen”, „nem fogadta el”, „cím elégtelen” jelzéssel vagy más, a kézbesítés meghiúsulására utaló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
1.6. Partner a Szolgáltató részére szóló értesítéseket köteles írásban megtenni, kivéve az olyan eseteket, amikor ez elfogadhatatlan késedelmet okozna.
1.7. A Szolgáltató jogosult az általa teljesítendő értesítési kötelezettségeit telefonon, szóban megtenni azzal, hogy az ilyen értesítést később írásban köteles megerősíteni. Ilyen értesítési mód esetén Szolgáltató jogosult a közlést rögzíteni, és ezt a szerződő felek elfogadják.
1.8. A Szolgáltató, illetve Partner jogosult az értesítéseket kézbesítő, e-mail, fax útján is közölni.
2. Szolgáltató a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő és kapcsolattartójának azonosításához szükséges és elégséges adatokat.
3. Partner a megrendeléssel hozzájárul a megrendelésben megadott adatainak Szolgáltató vagy alvállalkozója, megbízottja általi kezeléséhez és feldolgozásához.
4. Szolgáltató a szerződések megkötése során a Partner által megadott személyes adatok kezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.
5. Mind a Szolgáltató, mind a Partner köteles az együttműködésük során tudomásukra jutott valamennyi olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely a másik fél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vagy szerződéseire vonatkozik, üzleti titokként kezelni, és azt időbeli korlátozás nélkül megtartani. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a károkozó korlátlan felelősséggel tartozik.
6. Amennyiben Partner valamilyen terméket ajánl fel Szolgáltató részére (annak érdekében, hogy ez Partnert népszerűsítse, vagy, hogy azt Szolgáltató valamilyen általa vagy a Partnerrel közösen szervezett nyereményjátékhoz felhasználja), a felajánlott termékek után a nyereményadó-fizetési kötelezettség a Partnert terheli.
7. Az esetleges vitás kérdésekben – amennyiben ezekre az egyedi reklámszerződés, illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait kell alkalmazni.
8. Felek a jóhiszeműség és az együttműködés polgári jogi kötelezettsége, valamint a szerződésükben elérni kívánt célra figyelemmel, vitáikat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.
9. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. január 1-től visszavonásig, illetve a módosítások hatálybalépéséig maradnak hatályban, az esetleges módosításokról Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft. azok hatálybalépése előtt értesítést küld a Partner részére.
10. Jelen ÁSZF-nek a Partnerrel való megismertetéséről Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy arra a bartermegállapodásban hivatkozik az elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a www.mgkiado.hu weboldalon kerül közzétételre.
Budapest, 2018. január 1.